Voorwaarden

Algemene voorwaarden Tasapart.nl

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
1. De consument: de wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
2. De verkoper: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, hierna: Tasapart.nl 
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tasapart.nl en de consument.
4. De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper en de consument.

Artikel 2 Algemeen en indentiteit van ondernemer
Claire's Brocante & Vintage
Vestigingsadres: Marknesserweg 1c, 8302 GN Emmeloord
Postadres: Koningin Julianastraat 23, 8302 CC Emmeloord
info@tasapart.nl
KvK-nummer: 56866054


1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen Tasapart.nl en de consument.
2. Bij het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling aanvaardt de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tasapart.nl, voor de uitvoering waarvan tussenpersonen en of derden dienen te worden betrokken.
4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomst
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Tasapart.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 5.5.
2. Tasapart.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tasapart.nl niet tot levering van deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
4. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door 
Tasapart.nl. Indien Tasapart.nl de bestelling niet accepteert zal dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar worden gemaakt aan de consument. Indien een bestelling niet binnen 14 dagen betaald is (in geval van vooruitbetaling) vervalt de aanbieding. De op de internetpagina vermelde prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 
Artikel 4 Afbeeldingen en specificaties
1. De afbeeldingen, tekeningen, kleuren van aangeboden artikelen en accessoires kunnen afwijken van de werkelijkheid. Dit kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 5 Betalingen en Levering
1. Tasapart.nl behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
2. Indien Tasapart.nl gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Tasapart.nl ter beschikking heeft gesteld.
3. De termijn voor levering is indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 10 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Tasapart.nl schriftelijk in gebreke te stellen.
4. Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Levering geschiedt na ontvangst van de betaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Tasapart.nl
5. Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Tasapart.nl.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. Tasapart.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7 Garantie
1. Tasapart.nl verschaft de consument een factuur welke dient als schriftelijk garantiebewijs. Hiermee kan de consument binnen de garantietermijn zichtbare gebreken kosteloos laten vervangen dan wel laten herstellen mits de ontstane gebreken niet het gevolg zien van gebruiks- cq slijtagesporen. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Tasapart.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Tasapart.nl te verschaffen.
2. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tasapart.nl, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
3. Na verloop van de garantietermijn is Tasapart.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
4. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met het geen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Tasapart.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 

Artikel 7.1 Retouren
1. Tasapart.nl biedt haar klanten een "afkoelingsperiode" aan van 14 (werk)dagen na ontvangst bestelling. Binnen deze periode kan de klant (consument) het bestelde artikel zonder reden van opgaaf retourneren, waarna het volledige aankoopbedrag minus de betaalde verzendkosten zal worden teruggestort.
2. Kosten gemaakt door de consument om het artikel retour te sturen zullen NIET door Tasapart.nl worden vergoedt. Alle retourafhandelingen dienen vooraf aangemeld te worden bij Tasapart.nl. Retouren die niet vooraf schriftelijk zijn aangemeld, zullen NIET in behandeling worden genomen.

Artikel 8 Reclames en aansprakelijkheid
1. De consument is gehouden te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de consument dit binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Tasapart.nl mede te delen.
2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tasapart.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3. De consument heeft het recht om in bovenstaand geval, het product binnen 30 werkdagen na aflevering aan Tasapart.nl te retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na schriftelijke mededeling hiervan en indien de verpakking onbeschadigd is. Tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor rekening van de consument zijn.
4. De consument heeft het recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Binnen deze termijn mag de consument zonder opgaaf van redenen het afgeleverde product retourneren, waarbij de portokosten voor het terugsturen voor rekening consument zijn. Tasapart.nl zal in een dergelijk geval verplicht zijn het aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst terug te storten op rekening consument. De afkoelingsperiode geldt niet voor producten welke speciaal (op bestelling) zijn gemaakt of zijn samengesteld en aanbiedingen.

Artikel 9 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
1. Tasapart.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tasapart.nl op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Tasapart.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Tasapart.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Vrijwaringen
1. De consument vrijwaart Tasapart.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de consument aan Tasapart.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Tasapart.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Tasapart.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Tasapart.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tasapart.nl het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tasapart.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14 Geschillen
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, tenzij de kantonrechter bevoegd is.